Vår roll.

Hem & Skolas roll i samhället är att bygga
starka barn. Utgångspunkten är att barnet
är vår ”boss”.

Vårt övergripande uppdrag är att vara barnets talesperson i frågor som rör förhållanden och förutsättningar i skolan och runt skolan. Det innebär att ställa krav på skolan och kämpa mot allt som hotar att försvaga barnet på sin väg mot vuxen samhällsmedborgare. Det kan röra bristande pedagogik, handikapp, psykisk
och fysisk ohälsa, sociala problem, svåra hemförhållanden, ojämlikhet, missbruk, dålig studiemiljö, rasism, mobbning, osund pornografi eller skeva könsrollsnormer. 

Vi ser samhället som vår kund. Barnet som vuxen är vår beställare. Och våra medlemmar är förbundets kravställare och barnets beskyddare.

Det som förenar oss är tanken att barnen är vår framtid, att alla barn bär på en potential och att de har rätt till utbildning på sina egna villkor.